Zásady ochrany osobních údajů

Správce, tedy společnost Sport Wave, s.r.o., sídlem Praha 4, Kubištova 1099/2, PSČ 147 00, IČO: 26722615 tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě čl. 6 Nařízení, a to na základě:
  • Vámi uděleného souhlasu v případě elektronické registrace na našich webových stránkách, který potřebujeme k Vaší registraci na našem internetovém obchodě, aby Vám vznikl Vás uživatelský účet;
  • Bez Vašeho souhlasu je naše společnost oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat:
   • pro potřeby plnění smluvních povinností (smlouvy), pokud nebudou potřebné osobní údaje poskytnuty, nemůže dojít k uzavření příslušné smlouvy, resp. k prodeji a dodání Vámi objednaného zboží,
   • k plnění našich zákonných povinností (např.: poskytování povinných údajů orgánům státní správy, povinná archivace účetních dokladů atd.)
   • z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti jako je tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení našim zákazníkům ohledně námi prodávaného zboží, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb,
  • osobními údaji jsou: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa, podle zvoleného způsobu platby také číslo bankovního účtu, u OSVČ pak také nepovinně název firmy a IČO,
  • údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány,
  • důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je
   • Váš zájem o poskytování služeb společnosti, zejména uzavření kupní smlouvy a doručení objednaného zboží, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
   • dále jsou osobní údaje poskytovány také za účelem zasílání našich marketingových a obchodních sdělení - k zasílání těchto sdělení dochází pouze formou tzv. přímého marketingu, k němuž nepotřebujeme Váš souhlas,
   • a konečně také k Vaší registraci na našem e-shopu, ke které Váš souhlas potřebujeme.
  • při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, které by mělo pro Vás jakékoli právní účinky nebo se Vás obdobně významným způsobem dotýkalo,
  • Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery Správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a Vámi jako subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci (např. GLS), poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení (např.: platba kartou online, PAYPAL),
  • nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
  • máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), a to jeho doručením Správci na adresu jeho sídla nebo na e-mailový kontakt gdpr@sportwave.cz,
  • příjem našich marketingových nebo obchodních sdělení můžete také odmítnou pomocí k tomu určenému odkazu v e-mailu s tímto sdělením,
  • dále máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,
  • a konečně máte také právo vznést námitku proti zpracování Vaši osobních údajů, probíhá-li pro účely oprávněných zájmů (tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb),
  • pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, v případě zájmu kontaktujte naši společnost (Správce) buď písemně na adresu sídla společnosti, nebo na e-mail gdpr@sportwave.cz.